Bakgrund

Målet

Målet med Bygga broar är att främja en konstruktiv integrationsprocess, förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt öka barn och ungas känslor av inkludering, trygghet och delaktighet.

Målgruppen

Bygga broar vänder sig främst till pedagoger och chefer inom förskolan till årskurs 3 men kan med fördel även användas av andra professionella som möter barn, unga och familjer inom exempelvis asylboenden, elevhälsan, socialtjänst, hälso- och sjukvård, SFI och språkintroduktionen.

Metoden

Bygga broar vill medvetandegöra pedagoger och andra om barn och ungas situation genom att starta en processinriktad värdegrundsdialog om barnuppfostran, sexualitet, jämställdhet, demokrati, kön, makt och våld, olika norm- och värdesystem, makt och motstånd samt barn och ungas identitetsutveckling.

Arbetssättet

På strukturell nivå arbetar Bygga broar med demokrati och mänskliga rättigheter, genus och jämställdhet, ökat inflytande och delaktighet, dialog och kommunikation samt att motverka fördomar, diskriminering och främlingsfientlighet.

På individuell nivå handlar arbetssättet om att möta och skapa dialog om viktiga värdegrundsfrågor med varje barn, ungdom och förälder utifrån den enskilda familjens unika förutsättningar och att skapa trygga och tillitsfulla relationer.

Utbildningen

Grundutbildning innefattar kunskapsförmedling, reflektionsövningar och ett bildmaterial. En utvärdering från Göteborgs universitet visar att utbildningen bidrar till ny kunskap och kompetens, en förändrad inställning till människor med annan kulturell bakgrund, ökad motivation och trygghet inför att föra samtal om känsliga teman samt att deltagarna har utvecklat sin förmåga att genomföra genuina dialoger som främjar reflektion och insikter om barnens situation.

Bildmaterialet

Bygga broar har tagit fram ett bildmaterial på ett drygt 40-tal bilder som i symbolisk form gestaltar en rad värdegrundsteman. En del bilder kan användas vid inskolnings- och utvecklingssamtal medan andra bilder kan användas vid diskussioner i grupp. Bilderna syftar till att inbjuda till dialog och reflektion med utgångspunkt i barn och ungas rättigheter.